• नांवश्री.पी.के. वरखडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, धारणी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-02-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

धरणी

सेवा प्रवेश दिनांक

28-04-1978

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, धारणी 20-08-2008 पासून