• नांवश्री.रवी शिवदास महाले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, भातकुली
  • Emailshivsuraj.ravi99@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1985

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

भातकुली

सेवा प्रवेश दिनांक

15-12-2005

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, भातकुली  01-06-2011 पासून