• नांवश्री.ए.व्ही. चौरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), मोर्शी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

मोर्शी

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), मोर्शी  31-05-2008 पासून