• नांवश्रीमती.पी.ए. शिरसोळकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (संगायो), म.न.पा. क्षेत्र, ठाणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-03-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो), म.न.पा. क्षेत्र, ठाणे  01-06-2012 पासून