• नांवश्री.बी.के. इंगळे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी, बुलढाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-07-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

19-01-1990

सध्याची पदस्थापना

निवासी उप जिल्हाधिकारी, बुलढाणा  03-06-2008 पासून