• नांवश्रीमती सुचिता शिवाजीराव भिकाणे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपजिल्हाधिकारी (रो ह यो ), सांगली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-08-1979

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

03-03-2010

सध्याची पदस्थापना

उपजिल्हाधिकारी (रो ह यो ), सांगली  18-01-2013 पासून