• नांवश्री.जे.एस. वाघ
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Assistant professor YASHDA
  • Emailwaghjs99@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-08-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.(फिजिक्स)

मुळ जिल्हा

धुळे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

प्रतिनियुक्ती

जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

15-05-2000

सध्याची पदस्थापना

Assistant professor YASHDA 01-06-2013 पासून