• नांवश्री.ओ.आर. अग्रवाल
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सहायक आयुक्त अमरावती
  • Emailomragrawal@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-07-1959

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.बी.एड.

मुळ जिल्हा

वाशीम

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

अकोला

सेवा प्रवेश दिनांक

17-05-1984

सध्याची पदस्थापना

सहायक आयुक्त अमरावती  21-08-2013 पासून