• नांवश्रीमती.वाय.एस. सुर्वे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक, पालघर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-02-1972

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

पालघर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक, पालघर 22-07-2011 पासून