• नांवश्री.डी.बी. दहीकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, धारणी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-06-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.बी.एड.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

धरणी

सेवा प्रवेश दिनांक

15-01-1990

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, धारणी 15-05-2006 पासून