• नांवश्रीमती.व्ही.एम. पाटील
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक, वसई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-07-1975

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

वसई

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक, वसई   20-07-2011 पासून