• नांवश्री.बी.के. पट्टेबहादूर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक, भिवंडी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-07-1956

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

भिवंडी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक, भिवंडी    02-09-2011 पासून