• नांवअजय प्रल्हाद लहाने
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना वन जमाबंदी अधिकारी, अमरावती
  • Emailajayplahane@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-06-1968

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी., एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

09-03-1994

सध्याची पदस्थापना

वन जमाबंदी अधिकारी, अमरावती   13-8-2014 पासून