• नांवश्री.पी.एम. देशमुख
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), अमरावती
  • Emailpramod_amravati@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-01-1963

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

13-12-1985

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), अमरावती  13-06-2005 पासून