• नांवश्री. संजय अहिरे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक, कल्याण (१)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

कल्याण

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक, कल्याण (१)  16-10-2012 पासून