• नांवश्री.एस.यु. इंगोले
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त कार्यालय,अमरावती
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1954

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अमरावती

सेवा प्रवेश दिनांक

08-03-1983

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त कार्यालय,अमरावती  25-07-2011 पासून