• नांवश्री. ए.डी. पुरो
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक, ठाणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-04-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक, ठाणे   07-09-2009 पासून