• नांवश्री.एस.एम. चक्कर-पाटील
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, चिखलदरा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-07-1977

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

चिखलदरा

सेवा प्रवेश दिनांक

21-03-2009

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, चिखलदरा  22-03-2010 पासून