• नांवश्री. एस. बी. कदम
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, विक्रमगड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-05-1982

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

विक्रमगड

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, विक्रमगड  18-05-2011 पासून