• नांवश्री. बी. ए. खांडेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, अंबरनाथ
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-06-1982

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

अंबरनाथ

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, अंबरनाथ  15-05-2012 पासून