• नांवश्री.एम.एल. राठोड
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, मालेगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-12-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

मालेगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

12-06-1976

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, मालेगाव 03-06-2008 पासून