• नांवश्रीमती के. एस. गोडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, तलासरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

31-05-1983

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

तलासरी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, तलासरी  17-03-2010 पासून