• नांवश्री.यु.डी. पांडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), महागाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-01-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

महागाव

सेवा प्रवेश दिनांक

13-02-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), महागाव 29-11-2011 पासून