• नांवश्री. एस. एस. नवले
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पालघर
  • Emailnavale1981@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-06-1981

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

पालघर

सेवा प्रवेश दिनांक

25-03-2009

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पालघर  16-05-2011 पासून