• नांवश्री.बी.एल.गिरी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपजिल्हाधिकारी, (रो.ह.यो.), लातूर
  • Emaildycolllatur@mahmgnrega.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-05-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

22-12-1977

सध्याची पदस्थापना

उपजिल्हाधिकारी, (रो.ह.यो.), लातूर  16-03-2011 पासून