• नांवश्री. महेश सागर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, डहाणू
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-04-1970

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

डहाणू

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, डहाणू  30-05-2011 पासून