• नांवश्री.डी.जे. मोर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), आर्णी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-02-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

आर्णी

सेवा प्रवेश दिनांक

27-07-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), आर्णी  12-03-2012 पासून