• नांवश्री डी.एस. संख्ये
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, वाडा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

वाडा

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, वाडा 14-05-2012 पासून