• नांवश्री.एस.एल. मंगाम
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), दिग्रस
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-08-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

दिग्रस

सेवा प्रवेश दिनांक

12-07-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), दिग्रस  04-01-2012 पासून