• नांवश्री.ए.सी. निमसरकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, झरी जामणी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

21-03-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

झरी झामनी

सेवा प्रवेश दिनांक

27-07-1981

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, झरी जामणी पासून