• नांवश्री.सुनील के. भूताळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, शहापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-03-1976

शैक्षणिक अहर्ता

एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

शहापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, शहापूर  13-05-2011 पासून