• नांवसौ.पी.आर. भारती
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), कळंब
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-02-1957

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

कळंब

सेवा प्रवेश दिनांक

09-10-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), कळंब  15-05-2010 पासून