• नांवश्री.व्ही.डी. गुजर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, वसई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

वसई

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, वसई 23-07-2010 पासून