• नांवश्री.एस.डी. शिंदे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, भिवंडी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-08-1973

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

भिवंडी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, भिवंडी  14-05-2012 पासून