• नांवश्री.एम.एन. धोत्रे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, देऊळगाव राजा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-11-1954

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

देऊळगाव राजा

सेवा प्रवेश दिनांक

01-03-1984

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, देऊळगाव राजा  17-07-2012 पासून