• नांवश्री.एम.एम. जोरवार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, सिंधखेड राजा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1977

शैक्षणिक अहर्ता

एम.टेक.

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

सिंदखेडराजा

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-2004

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, सिंधखेड राजा  13-07-2012 पासून