• नांवश्री. अमित सानप
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, उल्हासनगर
  • Emailamitsanap25@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

उल्हासनगर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, उल्हासनगर  17-05-2012 पासून