• नांवश्री.शेखर घाडगे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, कल्याण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-05-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

कल्याण

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कल्याण  14-05-2012 पासून