• नांवश्री. राजेंद्र बोरकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, ठाणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-06-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, ठाणे  12-05-2010 पासून