• नांवश्री.सुधाकर वैजनाथ माटे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), खामगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

खामगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

02-05-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), खामगाव 20-10-2012 पासून