• नांवश्री. डी.एस. काळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-१, तहसील उमरगा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

03-06-1960

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

उमरगा

सेवा प्रवेश दिनांक

10-11-1983

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-१, तहसील उमरगा  पासून