• नांवश्री.ए.आर. संख्ये
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार रेती गट
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-03-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार रेती गट 03-06-2010 पासून