• नांवडॉ. विकास नाईक
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपजिल्हाधिकारी;पश्चिम उपनगरे,मुंबई
  • Emaildrvikasnaik@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-11-1967

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.,एम.व्ही.एस.सी.

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

21-08-1996

सध्याची पदस्थापना

उपजिल्हाधिकारी;पश्चिम उपनगरे,मुंबई  15-08-2013 पासून