• नांवश्री.विश्वम्बर रविशंकर मगर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), मेहकर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1956

शैक्षणिक अहर्ता

११ वी

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

मेहकर

सेवा प्रवेश दिनांक

04-09-1980

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), मेहकर  07-12-2012 पासून