• नांवश्री.माने संदीप तुकाराम
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसिलदार, महसूल जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे
  • Emailsandeep75mane@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-04-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एमव्हीएससी

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2000

सध्याची पदस्थापना

तहसिलदार, महसूल जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे पासून