• नांवश्री.एस.पी. भगत
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, लोणार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

लोणार

सेवा प्रवेश दिनांक

26-11-1979

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, लोणार  11-12-2012 पासून