• नांवश्रीमती.सोमाणी अपर्णा दिनेशचंद्र
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Dy.C.O.
  • Emailaparnasubir@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-06-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

08-10-1999

सध्याची पदस्थापना

Dy.C.O. पासून