• नांवश्री.एम.एस. वाघ
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, जळगाव जामोद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-08-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

जळगाव जामोद

सेवा प्रवेश दिनांक

19-02-1982

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, जळगाव जामोद  09-04-2012 पासून