• नांवश्रीमती.अश्विनी पाटील
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, महसूल
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

30-07-1978

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, महसूल  11-05-2011 पासून