• नांवश्री.व्ही.एस. डाबेराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल, जळगाव जामोद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-08-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

जळगाव जामोद

सेवा प्रवेश दिनांक

20-02-1984

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल, जळगाव जामोद  20-12-2011 पासून